­

 

Vanaf 1992 kwamen jaarlijks vier edi­ties van Kunst en Wetenschap uit. Met in­gang van 2017 is de verschijning beëin­digd. Wel is het nog mogelijk om ou­de nummers per mail of telefonisch op 0517-531583 te bestellen. Vrijwel al­le edities zijn nog leverbaar. De kosten be­dra­gen 7,25 euro per nummer ex­clu­sief verzending.

 

 

register

bij alle edities

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

mail@kunstenwetenschap.nl

 STICHTING KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

zojuist verschenen

 

In Fotoschrift nr 4 wisselen beeld en tekst elkaar af. In het verslag van Pieter Bak­kers belevenissen in Neder­land­se en Noord-Duitse steden komt vooral naar voren dat de omgeving waarin wij le­ven maar moeilijk is te door­gron­den. Toch is de toon van dit werk in we­­zen op­­ti­­mis­tisch. De uit­gave kan in zijn ge­heel gratis worden gedownload en be­ke­­­ken. Ook Fotoschrift nr 1, Fotoschrift nr 2 en Fotoschrift nr 3 zijn nog in te zien en te downloaden. Een papieren editie is voor tien euro per nummer exclusief verzending via de mail of tele­fo­nisch op 0517-531583 te be­stel­len.

 

 

 

diverse uitgaven

 
Bij de Stichting Kunst en Wetenschap verschenen de afgelopen jaren onder an­dere de on­der­staande uitgaven. Ze kunnen gratis worden gedownload. Per mail of te­le­fonisch op nummer 0517-531583 kan ook een papieren versie worden besteld. De prijs be­draagt tien euro per uitgave exclusief verzendkosten.

 

Sporen van het joodse leven in Ostfriesland

Spuren des jüdischen Lebens in Ostfriesland

Modern Numbers in Ancient Music

Moderne getallen

Modern Numbers

Postmoderne getallen

Andreas Werckmeister

 

 

 

jan kuiper

 

Ruim elf jaar woonde Jan Kuiper in het schoolhuis van Schraard. Naast zijn werk als onderwijzer schreef hij in die periode historische boeken en po­­li­­tie­ke pamfletten. Daarnaast on­der­hield hij con­tacten met kop­stuk­ken uit het politie­ke en kerkelijke le­ven, waarbij hij zelfs een rol speelde bij de vorming van het coa­litie­ka­bi­net Kuyper dat in 1901 tot stand kwam. Pieter Bakker schreef een artikel over zijn leven en werk dat hier kan worden gedownload.
 
 

review bach’s numbers

 

In Postmodern Numbers Pieter Bakker re­­views Bach’s Numbers by the English mu­si­co­lo­­gist Ruth Tatlow. She comes at the end of a de­ve­lop­ment in the research into num­bers in the work of Johann Se­bas­tian Bach that began in the 1920s with Wil­helm Wer­ker. Be­si­des her new theo­ry of pro­por­tio­nal pa­rallelism, Tat­low’s work contains many themes and ar­gu­­ments that were al­ready present in the work of earlier authors. Free down­load.
 
 

werckmeister

 

Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bakker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­­meis­­ter (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen das Buch als Hard­copy per E-Mail bestellen. Der Preis beträgt 15 Euro ex­klu­­si­ve Ver­sand.  Herunterla­den ist kostenlos.