­

 

Vanaf 1992 kwamen jaarlijks vier edi­ties van Kunst en Wetenschap uit. Met in­gang van 2017 is de verschijning beëin­digd. Wel is het nog mogelijk om ou­de nummers per mail of telefonisch op 0517-531583 te bestellen. Vrijwel al­le edities zijn nog leverbaar. De kosten be­dra­gen 7,25 euro per nummer ex­clu­sief verzending.

 

 

register

bij alle edities

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

mail@kunstenwetenschap.nl

 STICHTING KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

zojuist verschenen

 

Fotoschrift nr 5 doet in woord en beeld en verslag van Pieter Bakkers be­le­ve­nis­sen in dor­pen en ste­den van vooral het noorden van Nederland. De uit­gave kan in zijn ge­heel gratis worden gedownload en be­ke­­­ken. Ook Fotoschrift nr 1, Fotoschrift nr 2, Fotoschrift nr 3 en Fotoschrift nr 4 zijn nog in te zien en te downloaden. Een papieren editie is voor tien euro per nummer exclusief verzending via de mail of tele­fo­nisch op 0517-531583 te be­stel­len.

 

 

 

diverse uitgaven

 
Bij de Stichting Kunst en Wetenschap verschenen de afgelopen jaren onder an­dere de on­der­staande uitgaven. Ze kunnen gratis worden gedownload. Per mail of te­le­fonisch op nummer 0517-531583 kan ook een papieren versie worden besteld. De prijs be­draagt tien euro per uitgave exclusief verzendkosten.

 

Sporen van het joodse leven in Ostfriesland

Spuren des jüdischen Lebens in Ostfriesland

Moderne getallen

Modern Numbers

Postmoderne getallen

Andreas Werckmeister

 

 

 

albert visser

 
Albert Visser wie begjin fyftiger jier­ren goed trije jier haad fan ’e Skraar­der skoalle. Nei dy tiid is it kontakt mei it doarp net ferlern gien. Sa hie Visser noch in lang skoft geregeld de foar­gong yn ’e herfoarme tsjerke. In heale ieu nei’t er út it skoal­hûs weigien is, dielde hy syn oantinkens oan it doarp yn ôfle­ve­ringen mei de lêzers fan it Skraarder Terpnijs. Yn it earst skriuwt er yn it Hol­lânsk, mar al rillegau giet er oer op it Frysk. Hy wit it doarpslibben yn ’e tiid fan de weropbou sa libben te be­skriu­wen, dat de anek­doate in mear al­ge­mie­ne be­tsjut­ting krijt. Syn op­merk­su­mens, syn grut­te be­lang­stel­ling foar de mei­minske en syn hystoarysk gefoel meit­sje Visser ta in skriuwer dy’t foar eltse­nien, net allinnich yn eigen rûnte, eat te sizzen hat. It boekje kin hjir fergees download wurde. In papieren útjefte is foar 10 euro eksklusyf fer­stjoer­kosten fia mail of telefonysk op 0517-531583 te bestellen.
 
 

joods leven in ostfriesland

 
Enkele jaren geleden schreef Pieter Bakker voor Kunst en Wetenschap en Levend Joods Geloof een serie artikelen over het joodse leven in het Duitse Ost­friesland. De nadruk ligt op het stadje Leer, dat net over de grens bij Nieuwe­schans ligt, en het mul­ti­religieuze plaatsje Neustadtgö­dens aan de oostgrens van het voormalige graaf­schap, maar alle plaatsen waar zich aan het begin van de vorige eeuw een joodse gemeen­te bevond, komen aan de orde. Spo­ren van het joodse leven in Ostfries­land kan hier worden ge­download. Een papieren uitgaven van het boekje is voor 10 euro exclusief verzendkosten per mail of telefonisch op 0517-531583 te bestellen.
 
 

op zee

 
In Op zee van Gerrit de Wilde vaart de schrijver tijdens de oorlog rond Biafra voor de kust van Afrika op een schip met een ruim vol bommen voor seis­mo­logisch onderzoek. Aan boord wordt hij ge­confronteerd met het harde en vaak dra­matische bestaan van de mensen die hij er beter leert kennen. Wan­trou­wen en onverschilligheid maken het leven nog moeilijker dan het al is. Maar de Bella is ook het decor van vriendschap­pen met vele ont­roe­ren­de mo­men­ten. Het boekje van 60 pagina’s is per mail of tele­fonisch op 0517-531583 te bestellen voor 10 euro ex­clusief verzendkosten.
 
 

jan kuiper

 
Ruim elf jaar woonde Jan Kuiper in het schoolhuis van Schraard. Naast zijn werk als onderwijzer schreef hij in die periode historische boeken en po­­li­­tie­ke pam­fletten. Daarnaast on­der­hield hij con­tac­ten met kop­stuk­ken uit het poli­tie­ke en kerkelijke le­ven, waarbij hij zelfs een rol speelde bij de vorming van het coa­litie­ka­bi­net Kuyper dat in 1901 tot stand kwam. Pieter Bakker schreef een artikel over zijn leven en werk dat hier kan worden gedownload.
 
 

review bach’s numbers

 
In Postmodern Numbers Pieter Bakker re­­views Bach’s Numbers by the English mu­si­co­lo­­gist Ruth Tatlow. She comes at the end of a de­ve­lop­ment in the research into num­bers in the work of Johann Se­bas­tian Bach that began in the 1920s with Wil­helm Wer­ker. Be­si­des her new theo­ry of pro­por­tio­nal pa­rallelism, Tat­low’s work contains many themes and ar­gu­­ments that were al­ready present in the work of earlier authors. Free down­load.
 
 

werckmeister

 
Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bakker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­­meis­­ter (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen das Buch als Hard­copy per E-Mail bestellen. Der Preis beträgt 15 Euro ex­klu­­si­ve Ver­sand.  Herunterla­den ist kostenlos.