­

 

Vanaf 1992 kwamen jaarlijks vier edi­ties van Kunst en Wetenschap uit. Met in­gang van 2017 is de verschijning beëin­digd. Wel is het nog mogelijk om ou­de nummers per mail of telefonisch op 0517-531583 te bestellen. Vrijwel al­le edities zijn nog leverbaar. De kosten be­dra­gen 7,25 euro per nummer ex­clu­sief verzending.

 

 

register

bij alle edities

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

mail@kunstenwetenschap.nl

 

 

 

 

 

 

eelko weeda

 

Op 7 juli 2024 vond een ten­toonstel­­­­ling plaats van drukwerken op paneel ge­maakt door Eelko Weeda. De tech­­niek heeft deze kunstenaar in de loop van de jaren zelf ontwikkeld. De mo­­­­tie­­ven zijn ont­leend aan de wis­kunde. De the­­ma­­tiek laat zich om­­schrij­ven als vi­sue­­le muziek. Nadere in­lichtin­gen en een korte bespreking van het werk kun­nen hier worden ge­down­­load.

 

 

 STICHTING KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

zojuist verschenen

 

In DE TEGENWOORDIGE TIJD VAN HET VERLEDEN bundelde Pieter Bakker teks­ten met een historisch en verhalend karakter die eerder zijn verschenen aan­ge­vuld met niet eerder gepubliceerd werk. De verhalen zijn ondergebracht in de ru­brie­ken dorps­leven, onderweg en herinnering. Het eerste deel gaat over het dorp waar de schrijver bijna veertig jaar woont. In het middelste deel is werk verzameld dat ontstond tijdens fotoreizen. Het laatste deel gaat over het eigen verleden van de auteur. De overeenkomst tussen de opgenomen teksten is vooral de his­to­ri­sche blik. De ver­an­de­rende tijdgeest is het thema op de achtergrond. De inhouds­op­gave kan hier worden gedownload. Het boek is voor 15 euro via de mail en telefo­nisch op 0517-531583 te bestellen. De verzendkosten bedragen 4,85 euro.

 

 

onlangs verschenen

 

Fotoschrift nr 9 doet in woord en beeld en verslag van Pieter Bakkers be­le­ve­nis­sen in dor­pen en ste­den van vooral het noorden van Nederland. De uit­gave kan in zijn ge­heel gratis worden gedownload en be­ke­­­ken. Ook Fotoschrift nr 1, Fotoschrift nr 2, Fotoschrift nr 3, Fotoschrift nr 4, Fotoschrift nr 5, Fotoschrift nr 6, Fotoschrift nr 7 en Fotoschrift nr 8 zijn nog in te zien en te downloaden. Een papieren editie is voor 10 euro per num­mer exclusief 3,70 euro por­­to­kos­ten via de mail of tele­fo­nisch op 0517-531583 te be­stel­len.

 

 

eerder verschenen

 

UIT DE DORPSGESCHIEDENIS VAN SCHRAARD - Voor deze dorpsgeschiedenis zijn artikelen en verhalen verzameld van vooral gelegenheidsschrijvers die vertellen over gebeurtenissen die zij zelf of hun ouders nog hebben meegemaakt. De bijdragen worden afgewisseld met artikelen van enkele meer professionele auteurs. Zo is een breed beeld ontstaan van het dorpsleven in vooral de twintigste eeuw, maar ook gebeurtenissen uit de oudere geschiedenis komen aan bod. De bundel is in de eers­te plaats bedoeld als documentatie. Het personenregister vermeldt ongeveer veer­tien­hon­derd namen van bekende en onbekende mensen, die met hun vaak een­vou­dige bestaan een grotere of kleinere rol hebben gespeeld in het maatschappelijke leven van Schraard.
 
‘Niemand in het dorp werd bui­tengeslo­ten. Het was een weldadige mentaliteit met na­me gedragen door de oudere generatie. Bij hen leefde nog sterk het bewustzijn dat, om het een beetje leefbaar te houden, op een klein dorp geen voortwoekerende on­enig­heid mocht bestaan. Iedereen kende elkaar en was in grote lijnen op de hoogte van ieders wel en wee. Dat is langzaam aan het veranderen, zoals het leven op alle dor­pen verandert. Nu zijn er zelfs enkele dorpsge­noten die el­kaar op straat niet her­ken­nen. In welke richting de omgang zich in de veran­derende sociaal-economi­sche omgeving zal ontwik­kelen, ligt in de toekomst ver­bor­­gen. Het gevoel een keer­punt in de geschie­denis mee te maken is er in elk geval wel. Een mooi mo­ment om de verhalen en de feiten over Schraard die verspreid en alleen met moeite te vinden zijn in een boek te verzamelen. In deze uitgave is echter geen volle­digheid nagestreefd. Een compleet over­zicht zou een onbereikbaar ideaal zijn. Wel is gepro­beerd een zo breed mogelijk beeld van het leven en de veranderin­gen in een kleine platte­lands­ge­meen­schap te geven. In veel verslagen zal dit dorp prototy­pisch zijn voor alle dorpen, terwijl in andere juist de nadruk ligt op de eigen­heid en de eigen om­standig­heden.’
 
Uit de geschiedenis van Schraard is samengesteld door Pieter Bakker en Marijke Westerhof. De inhoudsopgave kan hier worden gedownload. Het boek is per mail of telefo­nisch op 0517-531583 te bestellen voor 25 euro exclusief 4,55 euro por­ti­kos­ten.

 

 

 

diverse uitgaven

 
Bij de Stichting Kunst en Wetenschap verschenen de afgelopen jaren onder an­dere de on­der­staande uitgaven. Ze kunnen gratis worden gedownload. Per mail of te­le­fonisch op nummer 0517-531583 kan ook een papieren versie worden besteld. De prijs be­draagt tien euro per uitgave exclusief verzendkosten.

 

Sporen van het joodse leven in Ostfriesland

Spuren des jüdischen Lebens in Ostfriesland

Moderne getallen

Modern Numbers

Postmoderne getallen

Andreas Werckmeister

 

 

 

albert visser

 
Albert Visser wie begjin fyftiger jier­ren goed trije jier haad fan ’e Skraar­der skoalle. Nei dy tiid is it kontakt mei it doarp net ferlern gien. Sa hie Visser noch in lang skoft geregeld de foar­gong yn ’e herfoarme tsjerke. In heale ieu nei’t er út it skoal­hûs weigien is, dielde hy syn oantinkens oan it doarp yn ôfle­ve­ringen mei de lêzers fan it Skraarder Terpnijs. Yn it earst skriuwt er yn it Hol­lânsk, mar al rillegau giet er oer op it Frysk. Hy wit it doarpslibben yn ’e tiid fan de weropbou sa libben te be­skriu­wen, dat de anek­doate in mear al­ge­mie­ne be­tsjut­ting krijt. Syn op­merk­su­mens, syn grut­te be­lang­stel­ling foar de mei­minske en syn hystoarysk gefoel meit­sje Visser ta in skriuwer dy’t foar eltse­nien, net allinnich yn eigen rûnte, eat te siz­zen hat. It boekje is foar 10 euro eks­klu­syf fer­stjoer­kosten fia mail of te­le­fo­nysk op 0517-531583 te be­stel­len.
 
 

joods leven in ostfriesland

 
Enkele jaren geleden schreef Pieter Bakker voor Kunst en Wetenschap en Levend Joods Geloof een serie artikelen over het joodse leven in het Duitse Ost­friesland. De nadruk ligt op het stadje Leer, dat net over de grens bij Nieuwe­schans ligt, en het mul­ti­religieuze plaatsje Neustadtgö­dens aan de oostgrens van het voormalige graaf­schap, maar alle plaatsen waar zich aan het begin van de vorige eeuw een joodse gemeen­te bevond, komen aan de orde. Spo­ren van het joodse leven in Ostfries­land kan hier worden ge­download. Een papieren uitgaven van het boekje is voor 10 euro exclusief verzendkosten per mail of telefonisch op 0517-531583 te bestellen.
 
 

op zee

 
In Op zee van Gerrit de Wilde vaart de schrijver tijdens de oorlog rond Biafra voor de kust van Afrika op een schip met een ruim vol bommen voor seis­mo­logisch onderzoek. Aan boord wordt hij ge­confronteerd met het harde en vaak dra­matische bestaan van de mensen die hij er beter leert kennen. Wan­trou­wen en onverschilligheid maken het leven nog moeilijker dan het al is. Maar de Bella is ook het decor van vriend­schap­pen met vele ont­roe­ren­de mo­men­ten. Het boekje van 60 pagina’s is per mail of tele­fonisch op 0517-531583 te bestellen voor 10 euro ex­clusief verzendkosten.
 
 

jan kuiper

 
Ruim elf jaar woonde Jan Kuiper in het schoolhuis van Schraard. Naast zijn werk als onderwijzer schreef hij in die periode historische boeken en po­­li­­tie­ke pam­fletten. Daarnaast on­der­hield hij con­tac­ten met kop­stuk­ken uit het poli­tie­ke en kerkelijke le­ven, waarbij hij zelfs een rol speelde bij de vorming van het coa­litie­ka­bi­net Kuyper dat in 1901 tot stand kwam. Pieter Bakker schreef een artikel over zijn leven en werk dat hier kan worden gedownload.
 
 

review bach’s numbers

 
In Postmodern Numbers Pieter Bakker re­­views Bach’s Numbers by the English mu­si­co­lo­­gist Ruth Tatlow. She comes at the end of a de­ve­lop­ment in the research into num­bers in the work of Johann Se­bas­tian Bach that began in the 1920s with Wil­helm Wer­ker. Be­si­des her new theo­ry of pro­por­tio­nal pa­rallelism, Tat­low’s work contains many themes and ar­gu­­ments that were al­ready present in the work of earlier authors. Free down­load.
 
 

werckmeister

 
Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bakker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­­meis­­ter (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen das Buch als Hard­copy per E-Mail bestellen. Der Preis beträgt 15 Euro ex­klu­­si­ve Ver­sand.  Herunterla­den ist kostenlos.