­

 

In Kunst en Wetenschap worden bij­dra­gen gepubliceerd op het gebied van kunst, alfa/gamma- en bètawetenschap. De onderlinge verstaan­baar­­heid van de verschillende disciplines is het redac­tio­ne­le uitgangspunt.

 

 

Hoofdredactie

 

P.I. Bakker

Prof dr G.J. Hospers

 

 

Redactie

 

Prof dr Ph.H. Breuker

Prof dr ing R.P.H. Munnik

Prof dr J.H.J. Schaminée

Ir P. Timmerman

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

Advertenties

 

R.C.G. Krebs

Valeriusstraat 13

1071 MB Amsterdam

Tel 020-6795503

 

 

mail@kunstenwetenschap.nl

KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

 

In het winternummer o.a.:

 

Peter Timmerman – Het gebied rond de Sont is een bakermat op het ge­bied van de architectuur.

 

Hilda Schram – De afschaffing van de Nederlandse taal aan de uni­ver­sitei­ten draagt bij aan het ontstaan van een monocultuur.

 

Arjan Vink – Om verschillende redenen was het werk binnen de natuur­weten­schap voor vrouwen bijzonder moeilijk.

 

Philippus Breuker – In de negentiende eeuw werd het volk als be­waar­der van een eeuwenoude cultuur ontdekt.

 

Joop Schminée en Anton Stortelder – Het instellen van gemeentelijke natuur­ge­bieden biedt een mogelijkheid om vervreemding tegen te gaan.

 

Pieter Bakker – Beelden uit de veranderende Zaanstreek op de mid­denpa­gina’s.

 

Renée Munnik – Anders dan algemeen aangenomen handelt religie in tegen­stel­ling tot de wetenschap volgens Latour over het waarneembare.

 

Gert-Jan Hospers – Het imago van Bielefeld behoeft verbetering, want er is veel waar de stad trots op kan zijn.

 

Pouwel Slurink – De evolutietheorie biedt een goed kader om de parado­xa­le aard van de moraal te begrijpen.

 

Stijn Latré – Een fragment uit de hadith roept op tot de praktijk van het oprecht advies binnen de islam.

 

Peter Timmerman – De verhouding tussen gewicht en materie bij de archi­tect Sigurd Lewerentz.

 

Pieter Bakker – De mythe van een Germaanse cultuur blijkt zijn sporen in de mu­ziek­wetenschap tot op de dag van vandaag te hebben nagelaten.

 

 

 

 

Verschijningsdata 2016: 3 maart - 2 juni - 1 september - 1 december

 

Register bij alle edities: register.pdf

 

 

 

 
Vanaf 1992 kwamen jaarlijks vier edities van Kunst en Wetenschap uit. Met ingang van 2017 is de verschijning beëindigd. Wel is het nog mogelijk om oude nummers per mail of telefonisch op 0517-531583 te bestellen. Vrijwel alle edities zijn nog leverbaar. De kosten bedragen 7,25 euro per nummer inclusief verzending.

 

 

 

Een lijstje met verschenen boeken en brochures is hier te downloaden.

zojuist verschenen

 

In Fotoschrift nr 1 wisselen beeld en tekst elkaar af. In het verslag van Pieter Bak­kers belevenissen in Neder­land­se en Noord-Duitse steden komt vooral naar voren dat de omgeving waarin wij le­ven maar moeilijk is te door­gron­den. Toch is de toon van dit werk in we­­zen op­­ti­­mis­tisch. De uit­gave kan in zijn ge­heel gratis worden gedownload en be­ke­­­ken. Een papieren editie is voor tien euro inclusief verzending per mail of tele­fo­nisch op 0517-531583 te be­stel­len.
 

 

review bach’s numbers

 

In Postmodern Numbers Pieter Bakker re­­views the re­cent­ly pu­blished book Bach’s Numbers by the English mu­si­co­lo­­gist Ruth Tatlow. She comes at the end of a de­ve­lop­ment in the research into num­bers in the work of Johann Se­bas­tian Bach that began in the 1920s with Wil­helm Wer­ker. Be­si­des her new theo­ry of pro­por­tio­nal pa­rallelism, Tat­low’s work contains many themes and ar­gu­­ments that were already present in the work of earlier authors. Free down­load.
 

 

werckmeister

 

Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bakker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­­meis­ter (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen eine Be­­­stel­­­lung per E-Mail plat­zie­­ren. Der Preis beträgt 15 Euro in­klu­­si­ve Ver­sand.